Treść regulaminu:

§ 1. Określenia

 1. Zleceniobiorca – Firma ALL-TECH Zbigniew Roszko z siedzibą Wólka Waniewska 63 18-100 Łapy, świadcząca usługi za pośrednictwem witryny brokurier.pl
  2. Zleceniodawca – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zlecenie.
  3. Kurier – firma kurierska będąca faktycznym wykonawcą usługi.
  4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.
  5. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.
  6. Przesyłka – koperty, paczki i inne pakunki przygotowane przez zlecającego do odbioru przez kuriera według zasad pakowania określonych w regulaminie firm kurierskich.
  7. Paczka - przesyłka nadana od nadawcy do odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego. Jedna przesyłka może składać się z wielu paczek.
  8. Przesyłka wielopaczkowa - Przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych.
  9. Przesyłka za pobraniem (COD) - przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.
  10.Przesyłka objętościowa - przesyłka, której waga wyliczona z wymiarów przekracza wagę rzeczywistą. Wyliczenie następuje według wzoru odrębnego dla każdego Kuriera [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / współczynnik].
  11.List przewozowy – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego www.brokurier.pl na którym Kurier potwierdza nadawcy odbiór przesyłki i na podstawie którego wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi kurierskiej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą i Kurierem. Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę.
  12.System transakcyjny – strona internetowa, służąca do zamawiania usług kurierskich, zarządzania przesyłkami, płatnościami za usługi i kontaktami Zamawiającego, dostępna pod adresem www.brokurier.pl
  13.Konfigurator przesyłki - specjalistyczne oprogramowanie, służące do pozostawiania danych w systemie transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości przesyłki, oraz danych teleadresowych oraz wyliczania kosztu usługi.
  14.Saldo Prepaid - konto zasilone przez Zamawiającego usługi kwotą PLN w celu późniejszego wykorzystania tych pieniędzy do płatności za usługi.
  15.Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Kuriera oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
  16.Reklamujący – podmiot uprawniony do złożenia reklamacji.
  17.UPS, Kurier UPS – firma UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 36680, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
  18.Element niestandardowy – element Przesyłki którego: wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; obwiązane luźnym sznurkiem; o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.); zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu; oznakowane etykietami „Góra/dół” oraz „Ostrożnie szkło”; których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez www.brokurier.pl, zwanego dalej Zleceniobiorcą.
   
 2. Brokurier.pl poprzez stronę internetową pośredniczy w zlecaniu przez Klienta Usługi u Operatora Logistycznego.
 1. Jedyną możliwością zlecania takiej Usługi jest wypełnienie formularza  na Stronie internetowej oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób Listu przewozowego. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z cennikiem Operatora logistycznego.
 2. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Nowe zlecenie" - w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera, naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z Cennikiem.
 3. Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej Przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne w zakładce Zasady Pakowania.
 4. Klient zobowiązuje się iż, Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w dokumentach o jakich mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.
 5. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków, niezbędnych do odbioru Przesyłki.
 6. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora Logistycznego.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania przesyłek, które będą obowiązywać przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji i zobowiązuje się je przestrzegać.
 8. Zwrot przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 

§ 3. Odbiór i doręczanie Przesyłek

I. Odbiór Przesyłek
1. Odbiór Przesyłek, który zajmuje więcej czasu niż 15 minut może podlegać dodatkowej opłacie.
2. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta(w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Podczas odbioru Przesyłek Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub etykiety wygenerowanych przez serwis www.brokurier.pl
5. Przed przyjęciem przez kuriera przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w liście przewozowym lub etykiecie. W przypadku niezgodności kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia, a opłata za usługę nie zostanie zwrócona
6. W placówce kuriera odebrane przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej przesyłki do odbiorcy Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę. W przypadku braku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z aktualnym cennikiem Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis w wersji elektronicznej. Zleceniobiorca zastrzega sobie również prawo do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
7. Uiszczona za usługę opłata nie ulegnie redukcji jeżeli Kurier otrzyma do odbioru mniej Przesyłek niż Zleceniodawca wnioskował w zamówieniu.
8. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka; np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była gotowa; uiszczona za usługę opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku na wyraźną prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT w wersji elektronicznej.
II. Doręczanie Przesyłek
1. Kurier dokona dwóch prób doręczenia Przesyłki w czasie normalnych godzin pracy 9:00-17:00. W przypadku wyboru produktów z gwarantowanym czasem doręczenia Przesyłka powinna zostać doręczona do Odbiorcy przed upływem wybranej godziny.
2. Kurier może dostarczyć Przesyłkę do Odbiorcy określonego w Liście przewozowym oraz Etykiecie lub do innej osoby, która oświadcza, że jest uprawniona do odebrania Przesyłki w imieniu Odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu co Odbiorca lub sąsiadów Odbiorcy).
3. Kurier może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a Zleceniodawca oraz Odbiorca zgadzają się, że nie będą wnosić żadnych zarzutów przeciwko Zleceniobiorcy oraz Kurierowi, w związku z opieraniem się Zleceniobiorcy oraz Kuriera na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej.
4. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego cennika.
5. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe również przez Zleceniodawcę traktowana są one jako niedoręczalne. Zawartość przesyłek niedoręczalnych zostaje sprzedana w drodze licytacji w celu pokrycia kosztów Spedycji oraz magazynowania. Po upływie 40 dni kalendarzowych od daty ostatniej próby doręczenia Zleceniobiorca wysyła do Zleceniodawcy pismo z decyzją przekazania zawartości przesyłki niedoręczalnej do licytacji. Korespondencja wysłana zostaje za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zleceniodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania w terminie 40dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wpłynięcia odpowiedzi od Zleceniodawcy przesyłka zostaje przekazana do licytacji. Przesyłki dla których Zleceniobiorca w ustalonym terminie otrzyma pozytywną odpowiedź z chęcią ich odzyskania przez Zleceniodawcę podlegają zwrotowi. Zwrot przesyłki do Zleceniodawcy następuje po uprzednim uiszczeniu sumy kosztów Spedycji oraz magazynowania obliczanych na dany dzień.
6. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki Odbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera.
7. Przesyłka lub paczka może nie zostać odebrana od nadawcy w przypadku złych warunków pogodowych które uniemożliwiają odbiór paczki od Zleceniodawcy.

§ 4. Płatność i dokument zakupu

1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, zgodnie z Cennikiem. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych przelewy24.pl, . Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.
3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24.pl
5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej.
6. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej.
7. W razie wysyłania przez Zleceniodawcę przesyłek COD ''za pobraniem'', Zleceniobiorca zwróci pobrane od Odbiorcy Przesyłki pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu ich od Kuriera w ciągu 14 dni roboczych.

§ 5. Przedpłata - PrePaid

1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce Zasil Konto
2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 1 000 PLN.
3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.
4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji zamówienia.

§ 6.Reklamacje

I. Reklamacje Przesyłek oraz zamówień
1. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki przyjmuje Zleceniobiorca.
2. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Zleceniodawca.
3. Wszelkie spory i reklamacyjne są przekazywane w imieniu Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę do firmy UPS Polska gdzie następuje ocena i rozstrzygnięcie reklamacji
4. Reklamacje należy składać wypełniając protokół reklamacji i przesyłając go na adres:
mailowy serwisu biuro@brokurier.pl
5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki:
- czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
- oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
- dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy,
W przypadku braku doręczenia Przesyłki:
- czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
- oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
- dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy,
W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
- kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
- w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
- kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób
uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub
- fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została
wykonana,
- udokumentowaną kwotę roszczenia,
- wykaz załączonych dokumentów.
6. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji usług przedawniają się z upływem jednego roku.
7. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego regulaminu postanowień regulaminów Kuriera UPS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte oraz sposoby składania i rozpatrywania reklamacji przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy.

 

§ 7. Artykuły przemysłowe wyłączone z przewozu

 

UPS

1. napoje alkoholowe

2. skóry zwierząt (niedomowych)

3. towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro)

4. towary/materiały niebezpieczne

5. broń palna

6. futra

7. kość słoniowa i produkty z kości słoniowej

8. żywe zwierzęta

9. gotówka oraz przedmioty zbywalne

10. towary łatwo psujące się

11. rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)

12. rośliny

13. materiały pornograficzne

14. nasiona

15. znaczki pocztowe o wysokiej wartości

16. tytoń i wyroby tytoniowe

17. bagaż pozostawiony bez opieki

18. ADR

19. AGD, które nie są umieszczone na palecie

20. Oraz inne niebezpieczne materiały... W przypadku niezastosowania się do regulaminu, klient będzie ponosił koszty utylizacji.

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Elektroniczna akceptacja regulaminu powoduje związanie stron jego postanowieniami.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej www.brokurier.pl.

4. Każdorazowe zalogowanie się do swojego konta w serwisie www.brokurier.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, oraz regulaminu firmy kurierskiej realizującej usługę, w obecnym brzmieniu w chwili logowania.

 

Brokurier.pl to tanie przysyłki kurierskie krajowe jak i zagraniczne. Korzystając z naszego serwisu możesz w prosty sposób porównać oferty poszczególnych firm kurierskich dotyczące konkretnej paczki, a po wybraniu najtańszej ceny, jednym kliknięciem zamówisz kuriera, który w najbliższym czasie odbierze od ciebie przesyłkę i prześle ją dalej.